Przejdź do treści

II etap naboru

Ilustracja osoby trzymającej w dłoni kartkę z wykrzyknikiem.

CRIS oraz Miasto Żory – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych jako realizatorzy projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” informują o rozpoczęciu II etapu naboru. Nabór dotyczy tworzenia i utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne / podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne, których pomysły zostały pozytywnie ocenione w pierwszym etapie naboru i które zrealizowały lub są w trakcie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Nabór biznesplanów będzie prowadzony w terminie od 1 lipca 2024 r. do 15 lipca 2024 r. do godz. 15:00.

W ramach drugiego etapu naboru należy złożyć:

  1. Biznesplan wraz z wnioskiem o dotację na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
  2. Umowę dzierżawy, użyczenia, najmu lokalu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/obiektu, w którym będzie tworzone miejsce pracy objęte wsparciem finansowym – z dokumentu powinien jasno wynikać czas, na jaki został zawarty (minimum 3 lata od daty złożenia biznesplanu).
  3. W przypadku zaplanowania kosztów związanych z dostosowaniem i/lub adaptacją lokalu/budynku – przedmiar robót (tj. opracowanie określające rodzaj, sposób wykonania i ilość robót wraz z cenami materiałów, cenami robocizny oraz podstawą do naliczenia poszczególnych opłat).
  4. Dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w par. 1 punkt 6 Regulaminu OWES przez osoby, dla który tworzone są miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz oświadczenia tych osób dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie ze wzorem udostępnionym przez OWES).
  5. Ewentualnie dodatkowe dokumenty i/lub wyjaśnienia związane z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami i koncesjami na prowadzenie działalności).

Biznesplan wraz z załącznikami w wersji papierowej należy dostarczyć do biura OWES (44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13c, III piętro, pok. 3.12). Składane kopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

Biznesplan w wersji elektronicznej należy dostarczyć na adres poczty e-mail: owes@cris.org.pl (skan podpisanego dokumentu lub dokument podpisany podpisem kwalifikowanym).
Warunkiem rozpatrzenia biznesplanu jest dostarczenie do OWES w terminie trwania naboru zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego (do pobrania poniżej) – wersja z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Osoby do kontaktu dla zainteresowanych udziałem w naborze:

  • Izabella Kaznowska, e-mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12 w.12
  • Katarzyna Weideman, e-mail: katarzyna.weideman@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12 w. 12

Dokumenty do pobrania: