Przejdź do treści

Poszukujemy animatora lokalnego/animatorki lokalnej

Ilustracja przedstawia dwie osoby przybijające piątkę. Między nimi umieszczony jest budynek.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” do naszego zespołu poszukujemy animatora lokalnego/animatorki lokalnej. Termin zgłoszeń: do 21 lipca 2024 r.

Kim jesteśmy?
Prowadzony przez stowarzyszenie CRIS Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) świadczy usługi informacyjne i doradcze w zakresie ekonomii społecznej. Pomagamy zakładać i rozwijać przedsiębiorstwa społeczne, oferując wsparcie merytoryczne oraz finansowe.

Kogo wspieramy?

 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;
 • osoby i instytucje planujące działalność w sektorze ekonomii społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacje) i ich pracowników;
 • przedsiębiorstwa społeczne (np. spółdzielnie socjalne, spółki not for profit) i ich pracowników;
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego i instytucji pomocy społecznej.

Jaki jest zakres obowiązków animatora lokalnego/animatorki lokalnej?

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, w tym potrzeb podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS);
 • inicjowanie spotkań i działań pomiędzy podmiotami z danego obszaru oraz wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;
 • inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES;
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw i sieci współpracy (w tym jednostek samorządu terytorialnego) w celu rozwoju PES i PS;
 • przekazywanie informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES;
 • motywowanie grup, osób i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej;
 • inicjowanie współpracy PES/PS z sektorem biznesu;
 • włączanie PES/PS w procesy rewitalizacji oraz planowania i realizacji usług społecznych.

W jakich formach realizowane są usługi animacji lokalnej?

 • organizacja spotkań animacyjnych z przedstawicielami różnych grup społecznych lub różnych sektorów;
 • budowanie partnerstw – ustalanie zasad i celów współpracy różnych stron, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości nawiązywania i rozbudowy partnerstw w celu rozwoju PES/PS;
 • prowadzenie dialogu obywatelskiego – angażowanie grup inicjatywnych/PES w konsultacje społeczne na poziomie gmin/powiatów;
 • współpraca z samorządem lokalnym w zakresie planowania strategicznego na terenie działalności OWES uwzględniającego ekonomię społeczną w rozwoju lokalnym.

Jakie są wymagania wobec kandydatów/kandydatek?

 • wykształcenie wyższe (preferowany obszar nauk społecznych);
 • znajomość sektora pozarządowego i ekonomii społecznej oraz przepisów regulujących ich działalność;
 • umiejętność przygotowania procesu animacji, uwzględniającego rozwój organizacji pozarządowych oraz rozwój idei ekonomii społecznej;
 • umiejętność prowadzenia i moderowania spotkań;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych w zakresie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych itp.

Jakie są warunki zatrudnienia?

 • umowa o pracę na ½ etatu do 30.06.2026 r. z możliwością przedłużenia do 30.06.2029 r.
 • praca stacjonarna w Rybniku i wyjazdowa do klientów z terenu Obszaru Rybnickiego województwa śląskiego, tj. powiatów: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, rybnicki, wodzisławski, raciborski.

Co oferujemy?

 • samodzielne stanowisko pracy;
 • elastyczny czas pracy;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • dobrą atmosferę pracy;
 • możliwość udziału w szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji;
 • perspektywy rozwoju zawodowego;
 • duża różnorodność i możliwość uczenia się nowych rzeczy.

Jak aplikować?
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do 21 lipca 2024 r. na adres e-mail: owes@cris.org.pl (tytuł wiadomości: animator OWES).

Prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).