Przejdź do treści

RODO / Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OBSZARU RYBNICKIEGO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia UE nr 2016/679 o ochronie danych osobowych („RODO”) informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (IZ FE SL). Dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl. Informacje dotyczące kontaktu w formie elektronicznej znajdują się na stronie https://bip.slaskie.pl/

Inspektor ochrony danych osobowych
Został wyznaczony inspektor ochrony danych. Adres e-mail do kontaktu z inspektorem: daneosobowe@slaskie.pl. Pozostałe formy kontaktu są możliwe przy pomocy adresów podanych powyżej. Aktualne dane teleadresowe inspektorów, w tym numer telefonu znajdują się w książce teleadresowej BIP.

Cele i podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją zadań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL). Dane osobowe przetwarzamy w celach: – Wdrożenia i zarządzania programem; – Związanych z wydatkowaniem i rozliczeniem środków europejskich w ramach programu, w tym z potwierdzeniem kwalifikowalności wydatków; – Prowadzenia badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz; – Związanych z zapobieganiem wystąpienia nieprawidłowości, wykrywaniem i korygowaniem nieprawidłowości w wydatkowaniu środków europejskich, ochroną interesu finansowego Unii Europejskiej; – Związanych z zapewnianiem ścieżki audytu.
Dane osobowe przetwarzamy ponieważ: wykonujemy obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); jest to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym i na podstawie prawa Unii (art. 9 ust. 2 lit. g RODO); jest to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Podstawa prawna przetwarzania
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej; („rozporządzenie ogólne”) – w szczególności art. 44, art. 69, art. 72-74, art. 76, art. 82;
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 („rozp. EFS+”) – w szczególności załączniki;
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji („rozp. FST”) – w szczególności załącznik III; Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 („ustawa wdrożeniowa”) – w szczególności art. 8 ust. 1 pkt 2) oraz art. 8 ust. 2, rozdział 18;
– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
– Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności art. 6) oraz Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Zakres i źródło danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy: w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji danej sprawy; w zakresie w jakim zostaną nam podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą; w zakresie w jakim zostaną nam podane przez inny podmiot lub innego administratora danych.
Dane osobowe najczęściej są przekazywane do IZ FE SL przez beneficjentów, partnerów, podmioty realizujące projekty, za pośrednictwem systemów informatycznych.
W przypadku projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, dane są pozyskiwane bezpośrednio od uczestników.
Zakres danych osobowych różni się pomiędzy projektami a także zależy od funduszu udzielającego wsparcie (EFS+, FST). Uczestnikiem jest każda osoba fizyczna, która odnosi bezpośrednio korzyści w danym projekcie.
Możemy przetwarzać następujące dane osobowe uczestników projektów:
a) dane identyfikujące (takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, firma i adres, login, numer telefonu, numer faksu, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub inne identyfikatory funkcjonujące w danym państwie, forma prawna prowadzonej działalności, forma własności mienia tej osoby, płeć, wiek, wykształcenie, identyfikatory internetowe),
b) dane związane z zakresem uczestnictwa w projekcie (takie jak wymiar czasu pracy, stanowisko, kwota wynagrodzenia, obywatelstwo, obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA), status mieszkaniowy, data rozpoczęcia udziału w projekcie lub wsparciu, data zakończenia udziału w projekcie lub wsparciu, status na rynku pracy, data założenia działalności gospodarczej, kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej, kod w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) założonej działalności gospodarczej, forma i okres zaangażowania w projekcie, planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia),
c) dane, które widnieją na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków (w tym kwota wynagrodzenia, numer rachunku bankowego, numer działki, gmina, obręb, numer księgi wieczystej, numer przyłącza gazowego, numer uprawnień budowlanych, oraz dane dotyczące szczególnych potrzeb osób, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Ponadto w przypadku uczestnika oraz dane dotyczące terminu zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności przez osoby skazane.

Informacje o odbiorcach danych
Odbiorcami danych osobowych będą:
– osoby upoważnione przez administratorów danych osobowych (pracownicy IZ FE SL), podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym dane będą udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, instytucjom kontrolującym i audytowym),
– dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, operatorzy platform do komunikacji elektronicznej, podmioty wykonujące lub dostarczające systemy informatyczne niezbędne do funkcjonowania Urzędu, podmioty zapewniające obsługę archiwalną, wykonawcy usług w zakresie badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz, tłumaczeń,
– w przypadku prowadzenia postępowania administracyjnego odbiorcami mogą być podmioty biorące w nim udział: powołani biegli, świadkowie, strony i inni uczestnicy postępowań administracyjnych, ośrodek mediacyjny/ mediator,
– w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.
Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane na zasadach określonych w art. 82 rozporządzenia ogólnego, bez uszczerbku dla toczącego się postępowania administracyjnego / sądowoadministracyjnego, zasad regulujących trwałość projektu, zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu: – prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji na temat sposobu ich przetwarzania; – prawo żądania poprawienia danych; – prawo żądania usunięcia danych – uwzględniając jednak ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, nie zawsze będziemy mogli takie żądanie zrealizować; – prawo ograniczenia przetwarzania danych; – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, w której podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Poszczególne prawa można realizować kontaktując się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych. Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Kontakt do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

———————————————————————————–
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, z siedzibą przy ul. Rudzkiej 13C, 44-200 Rybnik, tel. 32 739-55- 12, e-mail:cris@cris.org.pl jako administrator danych informuje, że:
1. Celem przetwarzania danych jest:
– zapewnienie udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”, rozliczenie i utrzymanie trwałości ww. projektu,
– utrwalanie i publikacja wizerunku na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych administratora, w szczególności Facebook, Instagram.
2. Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowią Rozporządzenie ogólne oraz rozporządzenie EFS+. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o przesłanki określone w art. 6 ust 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g i art 10 RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych są: art. 4 rozporządzenia ogólnego, 39 art. 17 rozporządzenia EFS+ oraz art. 87 ustawy – dane osobowe są niezbędne dla realizacji programu.
3. Dane będą przechowywane na zasadach określonych w art. 82 rozporządzenia ogólnego, bez uszczerbku dla toczącego się postępowania administracyjnego / sądowoadministracyjnego, zasad regulujących trwałość projektu, zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od CRIS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz innych uprawnionych organów, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. do Miasta Żory – Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Partnera projektu) i dostawców usług teleinformatycznych. Dane mogą być udostępniane portalom społecznościowym, m.in. Facebook, Instagram, które są odrębnymi administratorami danych osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”. Brak zgody na przetwarzanie danych oznacza brak możliwości uczestnictwa w ww. projekcie.
8. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku nie wpłynie na możliwość uczestnictwa w projekcie. Zgodę Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.