Przejdź do treści

Szkolenie: Zasady równości kobiet i mężczyzn w Funduszach Europejskich

Ilustracja osoby stojącej przed tablicą szkoleniową.

Czy chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie wprowadzać zasady równości płci w swoich projektach? Polecamy szkolenie dotyczące równości kobiet i mężczyzn, obejmujące krajowe i unijne przepisy, praktyczne wskazówki oraz przykłady dobrych i złych praktyk. Szkolenie odbędzie się 4 lipca 2024 r. w Urzędzie Miasta Rybnika.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • wprowadzenie do tematyki równości kobiet i mężczyzn;
  • równość kobiet i mężczyzn jako polityka horyzontalna, przepisy oraz dokumenty krajowe i unijne regulujące kwestie równości kobiet i mężczyzn;
  • omówienie Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w zakresie zasady równości kobiet i mężczyzn;
  • praktyczna realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn na poszczególnych etapach projektu (Standard minimum i maksimum) – informacje dla przygotowujących projekty: analiza problemowa, definiowanie celów równościowych i grup docelowych, planowanie działań, definiowanie wskaźników i planowanie rezultatów, zarządzanie projektem;
  • przykłady realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w projekcie w odniesieniu do 10 priorytetów programu FE SL 21-27 – przedstawienie praktycznych możliwości w konkretnych projektach realizowanych w ramach tych priorytetów, pokazanie dobrych i złych praktyk.

Prowadząca
Dorota Gala:

  • absolwentka UŚ na kierunku politologii i kulturoznawstwa; w trakcie studiów podyplomowych pn. „Koordynator i Audytor Dostępności” (AGH Kraków);
  • pracowniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego od 2009 r. do 2023 r.: od 2015 r. do 2023 r. koordynatorka w Referacie kontroli 2 Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • od 2018 r. prowadziła szkolenia dla beneficjentów dotyczące procesów kontroli, w tym najczęstszych uchybień i nieprawidłowości; zamówień w projektach, zasad horyzontalnych w projektach itp.;
  • od maja 2023 r. prowadzi własną firmę konsultingową zajmującą się opracowaniem i prowadzeniem projektów unijnych, szkoleniami z zakresu funduszy unijnych, doradztwem związanym z realizacją projektów (w tym: zamówieniami realizowanymi w szczególności na podstawie zasady konkurencyjności; kwalifikowalnością wydatków; wsparciem w procesie kontroli projektów);
  • szczególnie zainteresowana kwestiami związanymi z wdrażaniem w projektach zasad równości płci i niedyskryminacji (w tym osób z niepełnosprawnościami, szczególnymi potrzebami).

Zasady rekrutacji
Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować (link do formularza rejestracyjnego). Formularze będą przyjmowane do 3 lipca 2024 r. do godz. 12:00. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Szkolenie jest bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie, celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona przyszłych i obecnych beneficjentów Programu. Z tego względu ograniczono udział w szkoleniu maksymalnie do dwóch osób z jednego projektu/instytucji.

Kolejne szkolenia odbędą się w Bielsku-Białej, Tychach, Częstochowie, i jeszcze jedno w Katowicach. Już teraz serdecznie zachęcamy do zapisania się do newslettera, by na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych terminach spotkań.
_____
Szkolenie: Zasady równości kobiet i mężczyzn w Funduszach Europejskich
data: 4 lipca 2024 r. (czwartek) | godz.: 9:00-15:00
miejsce: Rybnik, Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2
organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miasta Rybnika